ผลิตภัณฑ์ อินเวอร์เตอร์ JADEN ( อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD ) สนับสนุนนโยบาย “Energy for all”


บจก. ซัน โรโบติกส์ แอนด์ เอไอ
 เข้าร่วมรับโล่ “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” ผลิตภัณฑ์ อินเวอร์เตอร์ JADEN ( อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD ) สนับสนุนนโยบาย “Energy for all”  ในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของทุกคน เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เดินหน้าโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในงานมอบฉลากประสิทธิภาพสูง โดยมีผู้ประกอบการจากภาคเอกชนที่ได้รับมอบฉลากฯ พร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วม โดยผลิตภัณฑ์ อินเวอร์เตอร์ JADEN ( อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD ) ได้เข้าร่วมในโครงการมาเป็นปีที่4 ติดต่อกัน เรามุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องเสนอมาจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ผลิตเครื่องจักร หรือแม้แต่กลุ่มงานเกษตรกรรม สินค้าที่ติดฉลาก จะผ่านการรับรองจากกระทรวงพลังงานว่าเป็นสินค้าประหยัดพลังงาน คือใช้พลังงานน้อยกว่าสินค้ารุ่นทั่วไปในตลาด ตั้งแต่ 10 ถึง 30% ขึ้นกับประเภทสินค้า การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน จะช่วยลดรายจ่ายค่าพลังงานในระยะยาวทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับนโยบาย Energy For All ในส่วนการดูแลค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของทุกคน อย่างในครัวเรือนอาทิ อินเวอร์เตอร์ JADEN รุ่น Z-2000 Series ให้ ค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกรุ่น โดยในรุ่น Z-2200 ขนาด 1แรงม้า แบบ Input ไฟบ้าน 220V 1Phase ให้ ค่าประสิทธิภาพค่าพลังงานสูงถึงร้อยละ 98.2 และในรุ่น Z-2400 ขนาด 1-2แรงม้า แบบ Input ไฟโรงงาน 3Phase ให้ ค่าประสิทธิภาพค่าพลังงานสูงถึงร้อยละ 98.4 และ 98.7 ตามลับดับ สำหรับในรุ่นอื่นๆค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 96-97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ค่ามาตรฐานทุกรุ่นนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ให้ความสำคัญกับ นโยบาย  Energy For All ซึ่งจะผลักดันให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งพลังงาน และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้พลังงานในทุกมิติ โดยเป้าหมายหนึ่งที่เราต้องเร่งดำเนินการให้สำเร็จเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายนี้ คือ “การช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนโดยการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน” แนวทางขับเคลื่อนที่สำคัญในเรื่องนี้ ได้แก่ การส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้ามีการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานในการประหยัดพลังงานควบคู่ไปกับกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้เดินหน้าโครงการ “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” ในปี 2562 นี้ โดยมีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใน 19 ผลิตภัณฑ์ รวม 5.3 ล้านใบ ครอบคลุมในอุปกรณ์ที่ใช้งานกลุ่มต่างๆ ทั้งในบ้านอยู่อาศัย โรงงาน อาคาร รวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งโครงการนี้สร้างผลประหยัดพลังงานสูงกว่า 135 พันตันน้ำมันดิบ(Ktoe)ต่อปี คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดกว่า 4,360 ล้านบาทต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 0.65 ล้านตันต่อปี

ขอบคุณข้อมูลและภาพข่าวจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

Visitors: 1,532,428