สัมมนาในโครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมผู้ผลิต


คณะผู้บริหาร อินเวอร์เตอร์ JADEN เข้าร่วมสัมมนา ในโครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมผู้ผลิตและหรือผู้จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นายเฉลิมชัย ผดุงหัส ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ "โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมผู้ผลิตและ/หรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักร
อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" โดยมี คุณโกศัย เกียรติกูลานุสรณ์ และ ผศ.ดุลยลักษณ์ 
ตราชูธรรม เป็นผู้บรรยายถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องนพวงศ์ 1 โรงแรม
เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา
ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
Visitors: 1,532,431